Страница 1 от 1

Re: Re: FM(не DX) приеми през 2019 + радио 'говорилня'

Публикувано: нед яну 13, 2019 3:30 pm
от RADIOTO
Днес вкъщи успях да видя RDS-a на радио Видин.
По принцип имам постоянен сигнал с три чертички, много добър звук. но RDS-а е рядкост.
Изображение

Re: Re: FM(не DX) приеми през 2019 + радио 'говорилня'

Публикувано: нед яну 13, 2019 5:35 pm
от Tonimak
Така е и пре мене в колата само на места в движение се показва рдс

Re: Re: FM(не DX) приеми през 2019 + радио 'говорилня'

Публикувано: ср яну 16, 2019 6:11 pm
от blazer221
104.0 му пречи да изкара RDS в повечето случаи, заради това ви липсва RDS дори и при чист сигнал.

Re: FM(не DX) приеми през 2019 + радио 'говорилня'

Публикувано: съб фев 09, 2019 5:56 pm
от RADIOTO
Не знам дали често им се случва, но тази вечер новините на НоваТВ по радио НоваНюз бяха приглушавани от музика. Пускайки сигнала от телевизията са забравили да срат сигнала от радиостудиото:

Re: FM(не DX) приеми през 2019 + радио 'говорилня'

Публикувано: съб фев 09, 2019 8:54 pm
от Stani
Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-14
6 февруари 2019 г.
Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 06.02.2019 г., разгледа заявление с вх. № ЛРР-05-20-00-5/29.01.2019 г.
Заявлението е подадено от Оберон Радио Макс ЕООД, ЕИК 175104252 и съдържа искане за изменение на Индивидуална лицензия № ЛРР-01 1-077-04-01 за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Самоков, честота 90.5 MHz, свързано с промяна на наименованието на услугата от „РАДИО МЕЛОДИ/ RADIO MELODY” на “РАДИО ФРЕШ / RADIO FRESH”, както и с промяна на профила и програмните характеристики.
Оберон Радио Макс ЕООД притежава индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги:
- № ЛРР-01 1-077-04 с наименование РАДИО МЕЛОДИ/ RADIO MELODY+”, със специализиран профил, за аудитория над 35 години, формат AC, за територията на градовете: Самоков и Варна;
- № ЛРР-01 1-077-01 с наименование “РАДИО ФМ + / RADIO FM +”, със специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 години, формат AC, за територията на градовете: Велико Търново, Варна, Русе, Благоевград, Сливен, Пловдив, София, Стара Загора;
- № ЛРР-01 1-077-03 с наименование “РАДИО ФРЕШ / RADIO FRESH”, със специализиран профил, за аудитория до 30 години, формат CHR - хит радио, за територията на градовете: Шумен, Варна, Кърджали, София, Велико Търново, Русе, Сливен, Стара Загора, Добрич, Пловдив, Велинград, Бургас;
- № ЛРР-01 1-077-06 с наименование “СТАРТ ЕФ ЕМ/ STAR FM”, със специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 години, формат спортно-музикален, за територията на град Несебър.
В съответствие със Становище на СЕМ относно общи изисквания за изменения на параметрите на лицензиите за радио- и телевизионна дейност, заявителят е приложил концептуално виждане за развитие на дейността, включително - програмна концепция, програмен профил, програмна схема, както и удостоверение от Патентно ведомство за вписан лицензионен договор за разрешение за използване на търговска марката RADIO FRESH.
Заявените от доставчика намерения са за предоставяне на съдържание, насочено към аудитория до 30 години. В района на покритие до сега се приемат програмите на БНР, както и програми „Дарик радио България“, „Радио България Он Ер“, „Радио 1“ и „Радио Мелоди“, което е предпоставка за благоприятна среда за развитие и утвърждаване на новото „Радио Фреш“. Намеренията на доставчика са за заемане на водеща позиция сред аудиторията до 30 години. Програмата със своя специализиран профил на музикално радио за съвременни и модерни хитове (CHR) цели привличане именно на младежката аудитория. Направеното проучване на медийната среда в град Самоков показва потенциал за развитие и утвърждаване на този формат. Програмата е изцяло насочена към активните млади хора с интереси към музиката, актуалната информация, социалната, културна и икономическа тематика.
Съветът разгледа и обсъди представените документи и като установи, че същите отговарят на разпоредбите на закона и на изискванията на регулатора, както и че не са налице пречки за извършване на изменение на лицензията, реши че искането на заявителя може да бъде допуснато.
Съветът взе предвид, че приетата форма на лицензия се състои от общи условия и специални условия относно всяко населено място, където лицензиантът има право да доставя радиоуслугата.
2
Доставчикът притежава Индивидуална лицензия ЛРР-01 1-077-03, съгласно общите условия на която доставя радиоуслуга с наименование “РАДИО ФРЕШ/ RADIO FRESH”, със специализиран профил - за аудитория до 30 години и формат CHR - хит радио.
С оглед горното, СЕМ следва да прекрати действието на лицензията за доставяне на радиоуслуги № ЛРР-01 1-077-04-01, и вместо нея да издаде друга към индивидуална лицензия № ЛРР-01 1-077-03.
Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и телевизията и чл. 5, т. 3 и т. 4 от Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност, Съветът за електронни медии
Р Е Ш И:
І. ДОПУСКА изменение на наименованието, програмния профил и програмните характеристики на радиоуслугата, създавана и предоставяна за разпространение от Оберон Радио Макс ЕООД на територията на гр. Самоков, честота 90.5 MHz.
ПРЕКРАТЯВА действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № ЛРР-01 1-077-04-01 за територията на гр. Самоков, честота 90.5 MHz
ИЗДАВА на Оберон Радио Макс ЕООД, ЕИК 175104252 Индивидуална лицензия № ЛРР-01 1-077-03-13 за доставяне на радиоуслуга с наименование „РАДИО ФРЕШ/ RADIO FRESH” за територията на гр. Самоков, честота 90.5 MHz и начална дата на разпространение - 05.01.2009 г. Срокът на лицензията е 15 години.
Оберон Радио Макс ЕООД се задължава, съгласно общите условия на Лицензия № ЛРР-01 1-077-03, да доставя радиоуслуга със специализиран програмен профил, предназначена за аудитория до 30 години, формат - CHR - хит радио. В съдържанието на програмата, съобразно нейната специализация, задължително се включват следните програмни елементи:
Предавания с информационна насоченост – не по-малко от 1 на сто от дневното програмно време.
Предавания с развлекателна насоченост – не по-малко от 2 на сто от седмичното програмно време.
II. ОПРЕДЕЛЯ заплащане на такса в размер общо на 2 150 лв. (две хиляди сто и петдесет) – 150.00 лв. (сто и петдесет лева) за изменение на наименованието на програмата и 2 000 лв. (две хиляди) за изменение на профила и програмните характеристики.
Таксата се заплаща в седемдневен срок от влизане в сила на решението по банков път или в касата на СЕМ на адрес: гр. София, бул. ”Шипченски проход” № 69.
Банковата сметка е:
IBAN BG49 BNBG 9661 3000 1788 01, BIC BNBGBGSD, Банка БНБ – ЦУ
Длъжностни лица на СЕМ да отразят промените в Публичния регистър на СЕМ.
Да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията за извършената промяна.
Решението подлежи на обжалване чрез СЕМ пред Административен съд – София област в 14-дневен срок от датата на съобщаването му.
СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ

Re: FM(не DX) приеми през 2019 + радио 'говорилня'

Публикувано: пон фев 11, 2019 11:33 am
от Stani
Belami в Самоков на 104,8MHz


и един скан в Самоков, чуват се Вероника 96,7MHz, THE VOICE 96,2MHz, Radio Roc1 98,3MHz, RADIO NOVA 101,7MHz, BELAMI 104,8MHz, РАДИО БЛАГОЕВГРАД 105,2MHz от Кресна РРТС Пъстрец, 106,6MHz вр.Виден/Кюстендил, RADIO N-JOY 106,9MHz, DARIK RADIO 107,4MHz от Панагюрище.
от местните на 90,5MHz засега звучи MELODY.