DAB новини

Прием на цифрови сигнали в DAB (Digital Audio Broadcasting).

Модератор: Георги

Потребителски аватар
nradkov
Мнения: 1508
Регистриран на: вт юли 05, 2016 1:54 pm
Местоположение: София
Has thanked: 134 times
Been thanked: 182 times

Re: DAB новини

Мнение от nradkov » пет май 11, 2018 4:00 pm

Нищо няма!
These users thanked the author nradkov for the post:
uplevel (пет май 11, 2018 9:42 pm)
Rating: 14.29%
Opticum AJ/Strong 8201/Golden media mania 3/Edision Proton T265/MyGica T230/Sang tv/EDISION Piccollo 3in1 Plus CI/Philips dtr 300
DAT HD BOSS 790 LR x 2/Antenna-DL6WU 482 Mhz
Dab antenna - 3H-VHF-VF-16LOG
Tgn-ulna3036/Terra-011/Terra-MA062/Triax-340012/Terra MA-014
https://www.youtube.com/channel/UCq35sx ... ZYUIJ4TWvw" target="_blank

Потребителски аватар
RADIOTO
Мнения: 1190
Регистриран на: вт юни 28, 2016 7:49 pm
Has thanked: 184 times
Been thanked: 203 times
Контакти:

Re: DAB новини

Мнение от RADIOTO » нед май 13, 2018 6:12 pm

Запазвам хронологията на решенията при постването им:

Решение № 162 от 27 Април 2018На основание чл. 109, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), във връзка с чл. 2, ал. 10 от Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, заявление с вх. № 12-01-383/26.02.2018 г. и технически характеристики с вх. № 12-01-383Е/02.04.2018 г. от ЕТ „Д И П ТРЕЙДИНГ - ПАВЕЛ КОСТАДИНОВ"


КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

РЕШИ:


1. Предоставя за временно ползване на ЕТ „Д И П ТРЕЙДИНГ - ПАВЕЛ КОСТАДИНОВ" индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, като му издава временно разрешение № 02263/27.04.2018 г.

2. Радиочестотният спектър по т. 1 се предоставя за ползване за срок от 6 (шест) месеца, считано от 01.05.2018 г. до 31.10.2018 г.

3. Определя еднократна административна такса за издаването на временното разрешение по т. 1 в размер на 500 (петстотин) лева.

Мотиви: В Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е постъпило заявление с вх. № 12-01-383/26.02.2018 г. и технически характеристики на електронната съобщителна мрежа с вх. № 12-01-383Е/02.04.2018 г. от ЕТ „Д И П ТРЕЙДИНГ - ПАВЕЛ КОСТАДИНОВ" за издаване на временно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за изпробване на нови технически методи и технологии за осъществяване на електронни съобщения.
Съгласно разпоредбата на чл. 109, ал. 1, т. 1 от ЗЕС КРС издава временни разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, със срок на действие не по-дълъг от 6 месеца, когато е необходимо ползването на индивидуално определен ограничен ресурс за изпробване на нови технически методи и/или технологии за осъществяване на електронни съобщения.
С оглед на изложеното КРС предоставя на ЕТ „Д И П ТРЕЙДИНГ - ПАВЕЛ КОСТАДИНОВ" за временно ползване индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(Кристина Хитрова) (Росен Желязков)


Решение № 168 от 04 Май 2018На основание чл. 111, ал. 2 от Закона за електронните съобщения, във връзка с Решение № 162/27.04.2018 г. на Комисията за регулиране на съобщенията, както и на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс


КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

РЕШИ:1. Прекратява действието на временно разрешение № 02263/27.04.2018 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, издадено на ЕТ „ДИП ТРЕЙДИНГ - ПАВЕЛ КОСТАДИНОВ".
2. Разпорежда предварително изпълнение на настоящото решение.


Мотиви:
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е издала временно разрешение № 02263/27.04.2018 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър на ЕТ „Д И П ТРЕЙДИНГ - ПАВЕЛ КОСТАДИНОВ". Тъй като предприятието е заявило, че ще ползва ресурса за изпробване на нови технически методи и технологии за осъществяване на електронни съобщения, във временното разрешение са включени следните условия:
„1. Разрешението дава право на предприятието:
...
т. 1.2. Да ползва индивидуално определения радиочестотен спектър за наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали в град София с цел изпробване на нови технически методи и технологии (T-DAB+).
...
т. 1.4. Да излъчва само гласово съобщение за обозначаване осъществяването на тестовото излъчване."
След издаване на разрешението от страна на КРС е извършена проверка относно осъществяваните от ЕТ „ДИП ТРЕЙДИНГ - ПАВЕЛ КОСТАДИНОВ" електронни съобщения и спазване условията на издаденото временно разрешение № 02263/27.04.2018 г.
При проведените измервания на 03.05.2018 г. е констатирано, че предоставеният на предприятието индивидуално определен ограничен ресурс не се ползва по предназначението и начина, определени във временното разрешение. Видно от КП № С-МБ-011/03.05.2018 г., вместо гласово съобщение за обозначаване осъществяването на тестовото излъчване, на честотата, предоставена по разрешение № 02263/27.04.2018 г., ЕТ „Д И П ТРЕЙДИНГ - ПАВЕЛ КОСТАДИНОВ" излъчва 6 програми с музика от интернет радиа.
Съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗЕС действието на временното разрешение се прекратява от комисията незабавно, когато бъде установено, че предоставеният индивидуално определен ограничен ресурс не се ползва по предназначението и начина, определени във временното разрешение.
Видно от горното, чрез излъчването на програми с музика от интернет радиа предприятието нарушава т. 1.4 от разрешение № 02263/27.04.2018 г., което води до необходимост от незабавно прекратяване действието на разрешението.

Мотиви за разпореждането за предварително изпълнение на решението:

Съгласно чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес.

КРС счита, че разпореждането за предварително изпълнение на настоящото решение се налага поради опасност, че изпълнението на акта може да бъде осуетено:
Суспензивният ефект на евентуална жалба срещу настоящото решение ще осуети изпълнението му, защото се касае за временно разрешение с кратък срок на действие. Решението за прекратяване на действието на разрешението няма да има никакъв ефект, ако влезе в сила след изтичане на срока на временното разрешение.

Разпореждането за предварително изпълнение се налага, за да се защитят особено важни обществени интереси:
В конкретния случай особено важният обществен интерес се изразява в необходимостта от гарантиране на ефективното използване на радиочестотния спектър, който представлява ограничен ресурс. Защитата на обществения интерес е продиктувана от използването на спектъра в съответствие с условията на издаденото разрешение.

Разпореждането за предварително изпълнение се налага, за да се защитят особено важни държавни интереси - ефективно управление и ползване на радиочестотния спектър:
Съгласно чл. 18, ал. 3 от Конституцията на Република България държавата осъществява суверенни права върху радиочестотния спектър. Съгласно чл. 18, ал. 5 от Конституцията на Република България условията и редът, при които държавата предоставя разрешения за ползването на спектъра, се уреждат със закон. В случая такъв закон се явява Законът за електронните съобщения (ЗЕС). Предвид ограничеността на радиочестотния спектър, ЗЕС въвежда утежнен строго формален разрешителен режим относно предоставянето му и детайлно урежда хипотезите на прекратяване на издадените разрешения.

Разпореждането за предварително изпълнение се налага, за да се защитят особено важни държавни интереси - изпълнение на задължения, произтичащи от европейското законодателство:
Особено важният държавен интерес се изразява в необходимостта от изпълнение на задължения, произтичащи от правото на Европейския съюз (ЕС), което задължава КРС да разпорежда предварително изпълнение на своите решения, свързани с имплементирането на Европейската регулаторна рамка. Съгласно чл. 4 (1) от Директива 2002/21/ЕО държавите-членки са длъжни да гарантират, че до приключване на обжалването решението на националния регулаторен орган остава в сила, освен ако не са приложени временни мерки в съответствие с националното законодателство. С други думи преценката за особено важните интереси, които следва да бъдат защитени с решенията на комисията, е направена на ниво ЕС и е закрепена със задължителната разпоредба на Директива 2002/21/ЕО.
Съгласно общото задължение по чл. 288 (3) от ДФЕС, директивите са задължителни по отношение на резултата, като оставят избора на конкретната форма и метод за изпълнение на държавните органи на държавите-членки на ЕС. Чл. 288 (3) от ДФЕС задължава всички държавни органи в Република България, включително КРС като административен орган, да предприемат всички възможни действия в рамките на своята компетентност за постигане на целта на Директива 2002/21/ЕО.
В досегашната си практика КРС винаги е приемала изпълнението на задълженията, произтичащи от правото на ЕС, от страна на държавата и на самата комисия, като особено важен държавен интерес. В практиката на ВАС посоченият мотив е разглеждан обстойно и съдът се е произнасял многократно, като е потвърдил законосъобразността му (Определение № 6669/16.05.2013 г. по а.д. № 5176/2013 г., оставено в сила с Определение № 10610/12.07.2013 г. на ВАС по а.д. № 8776/2013 г.; същото и в Определение № 6673/16.05.2013 г. по а.д. № 5708/2013 г., оставено в сила с Определение № 10499/11.07.2013 г. на ВАС по а.д. № 8118/2013 г.). По аналогия, потвърждение на тази практика може да се открие в Определение № 8741/2007 г. по а.д. № 8720/2007 г., 5 чл. с-в, в което съдът приема, че е налице необходимост от защита на важни държавни интереси по изпълнение на международни договори. Противоречащата на чл. 4 Директива 2002/21/ЕО законодателна промяна налага този специфичен мотив на КРС за допускане на предварително изпълнение (Определение № 10644 от 11.08.2014 г. по а.д. № 5034/2014 г. на ВАС, оставено в сила с Определение № 14419/02.12.2014 г. по а.д. № 12550/2014г. на ВАС, 5 чл. с-в).
В по-широк аспект предварителното изпълнение на решенията на комисията гарантира, че ще се постигне една от целите, заложени в чл. 8 от Директива 2002/21/ЕО - да се допринася за развитието на вътрешния пазар на ЕС. Липсата на предварително изпълнение на решенията на КРС при положение, че решенията на останалите европейски регулатори имат такова, ще има прекия ефект на парцелиране на вътрешния пазар, поради създаване на различни условия за предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги.
КРС счита, че е налице особено важен държавен интерес от изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от чл. 288 (3) от ДФЕС. Единственият правен механизъм за изпълнение на задължението по чл. 4 (1) от Директива 2002/21/ЕО е разпореждането за предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК.

Водена от горното, комисията счита, че са налице основания по чл. 60, ал. 1 от АПК, които обосновават необходимостта от предварително изпълнение на настоящото решение.
Разпореждането за предварително изпълнение подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред Върховния административен съд.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(Кристина Хитрова) (Росен Желязков)


Потребителски аватар
nradkov
Мнения: 1508
Регистриран на: вт юли 05, 2016 1:54 pm
Местоположение: София
Has thanked: 134 times
Been thanked: 182 times

Re: DAB новини

Мнение от nradkov » нед май 13, 2018 7:11 pm

Е то си беше ясно още от самото начало (както бях писал ) , че тези програми нямат лиценз за излъчване от СЕМ.
Въпросът е сега да не се задълбават толкова а да хванат да създадат среда за излъчване на редовни радио програми.
Не знам дали е за тук но тези Интернет радиа, които се излъчваха ме съмнява да се без платени авторски права.
Opticum AJ/Strong 8201/Golden media mania 3/Edision Proton T265/MyGica T230/Sang tv/EDISION Piccollo 3in1 Plus CI/Philips dtr 300
DAT HD BOSS 790 LR x 2/Antenna-DL6WU 482 Mhz
Dab antenna - 3H-VHF-VF-16LOG
Tgn-ulna3036/Terra-011/Terra-MA062/Triax-340012/Terra MA-014
https://www.youtube.com/channel/UCq35sx ... ZYUIJ4TWvw" target="_blank

Потребителски аватар
PGF
Мнения: 1392
Регистриран на: вт юли 05, 2016 3:52 pm
Местоположение: SOFIA
Has thanked: 583 times
Been thanked: 94 times

Re: DAB новини

Мнение от PGF » нед май 13, 2018 7:22 pm

Е тук радио мафията е намерила законен начин да спре DAB излъчването за сега.
tv tuner-Strong 8201, Technisat DIGIPALT2, Humax HD Fox T2, Synaps Bit2
antenna-21 el. Yagi DL6WU Design- Gain -15dBd
chanel amplifier - Gain 18dB, Noise - 1dB

Потребителски аватар
nradkov
Мнения: 1508
Регистриран на: вт юли 05, 2016 1:54 pm
Местоположение: София
Has thanked: 134 times
Been thanked: 182 times

Re: DAB новини

Мнение от nradkov » пон май 21, 2018 6:33 am

_20180521_093204.JPG
_20180521_093204.JPG (210.63 KиБ) Видяна 237 пъти
Opticum AJ/Strong 8201/Golden media mania 3/Edision Proton T265/MyGica T230/Sang tv/EDISION Piccollo 3in1 Plus CI/Philips dtr 300
DAT HD BOSS 790 LR x 2/Antenna-DL6WU 482 Mhz
Dab antenna - 3H-VHF-VF-16LOG
Tgn-ulna3036/Terra-011/Terra-MA062/Triax-340012/Terra MA-014
https://www.youtube.com/channel/UCq35sx ... ZYUIJ4TWvw" target="_blank

Потребителски аватар
Halfdead
Мнения: 87
Регистриран на: чет сеп 08, 2016 1:00 pm
Местоположение: Vidin, BG
Has thanked: 63 times
Been thanked: 47 times

Re: DAB новини

Мнение от Halfdead » пон май 21, 2018 10:01 am

Проверявам ежедневно във Видин за DAB+ сигнал от западната ни съседка. :)
Everybody has a radio. To listen to a radio is normal. To listen to a radio, that is far away from you is a DARE!

radiolubitel
Мнения: 412
Регистриран на: вт юли 05, 2016 4:57 pm
Has thanked: 53 times
Been thanked: 79 times

Re: DAB новини

Мнение от radiolubitel » пон май 21, 2018 2:22 pm

То и във FMscan, раздела за DAB ще пишат, ама кога ли ?

Отговори