Новини от/за телевизиите - News from/about TV

Дискусия за всичко около родните и чуждестранните медии.

Модератор: Георги

Потребителски аватар
nradkov
Мнения: 2912
Регистриран на: вт юли 05, 2016 1:54 pm
Местоположение: София
Has thanked: 857 times
Been thanked: 1335 times

Явно никой и не мисли за прекратяване на лиценза

Мнение от nradkov »

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-218 януари 2024 г.
Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 18.01.2024 г., разгледа заявление с вх. № ЛРР-04 19-00-3/ 08.01.2024 г., подадено от БТВ Медиа Груп ЕАД, за продължаване на срока на Индивидуална лицензия № ЛРР-01-3-003-01 за създаване на аудио-визуална медийна услуга (телевизионна програма) с наименование „Б ТВ“, предназначена за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване на територията на Република България.
Индивидуалната лицензия е издадена с Решение № 140/ 01.06.2009 г. на СЕМ на основание § 37, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗРТ (ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. и доп., бр. 37 от 2009 г.) и е със срок от 15 години, считано от датата на издаването ѝ – 13.07.2009 г.
Съгласно чл. 125, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), срокът на лицензията може да бъде продължен с решение на СЕМ по искане на лицензирания. Намерението за продължаване на срока следва да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичането на срока ѝ, а решението на СЕМ следва да бъде взето в срок до три месеца преди изтичането на срока на лицензията.
В общите условия на индивидуалната лицензия на БТВ Медиа Груп ЕАД, т. 9.1. предвижда идентична на законовата разпоредба, че срокът на лицензията се продължава по реда и условията на Раздел III, чл. 125 от ЗРТ.
Правната уредба относно издаването на лицензия за създаване на програми, предназначени за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, е уредена в чл. 116д – чл. 116з от Закона за радиото и телевизията. За разлика от лицензиите за аналогово радиоразпръскване, броят им не е ограничен.
БТВ Медиа Груп ЕАД е лицензиран и регистриран търговски доставчик на радио- и аудио-визуални медийни услуги, както и доставчик на нелинейни медийни услуги. За програма „Б ТВ“ дружеството притежава Индивидуална лицензия за осъществяване на телевизионна дейност – създаване на програма за разпространение чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване, както и Удостоверение за регистрация (за разпространение чрез кабелни и спътникови електронни съобщителни мрежи). Програмата е с общ (политематичен) профил и съгласно т. 28, б. „а“ от ДР на ЗРТ, в нея присъстват предавания с информационна, образователна, културна и развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от обществото.
Доставчикът заявява намерение за продължаване на срока на лицензията с мотиви, че разнообразните елементи, които включва програма „Б ТВ“, удовлетворяват потребностите на преобладаващата част от обществото за получаване на интересно и полезно съдържание. Освен филми, сериали и развлекателно съдържание, програмата предоставя актуална и полезна информация на аудиторията чрез ежедневни новинарски емисии и репортажи от страната и чужбина, коментарно-аналитични предавания, разглеждащи актуални теми и въпроси от различни сфери, в т.ч. икономика, здравеопазване, образование, вътрешна и външна политика, социално отговорни кампании, насочени към реално съществуващи социални проблеми, представяне на културни, музикални и спортни събития и много други. Стремежът на доставчика е чрез широката палитра от теми и рубрики в предаванията,включително чрез материали и репортажи по зрителски сигнали, програма „Б ТВ“ да бъде
интересна и полезна, и да достига максимално широк кръг от обществото.
Съветът, като взе предвид, че програмите, предназначени за разпространение чрез
електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване се приемат
свободно от зрителите (без посредничеството на кабелен или сателитен оператор); че от
момента на преминаване на Република България към изцяло цифрово ефирно излъчване,
броят на телевизионните програми, които се разпространяват чрез този метод все повече
намалява, намира, че изцяло в интерес на зрителите е програма „Б ТВ“ да продължи да се
разпространява и чрез този метод на територията на страната. Доколкото програмата
успешно изпълнява своите информационни, образователни, културни и развлекателни
функции и през годините няма констатирани нарушения на условията на издадената
лицензия, Съветът намира, че не са налице пречки да постанови решение, с което да удължи
срока на Индивидуалната лицензия с 15 години.
Съгласно чл. 5, т. 4 от Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност, за
удължаване срока на издадена лицензия се дължи заплащане на такса в размер на 2000 (две
хиляди) лева.
С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 19 във връзка с чл. 109, ал. 1 и чл.
125 от Закона за радиото и телевизията, и чл. 5, т. 4 от Тарифата за таксите за радио- и
телевизионна дейност, Съветът за електронни медии
Р Е Ш И:
ИЗМЕНЯ Индивидуална лицензия № ЛРР-01-3-003-01, издадена на БТВ Медиа Груп
ЕАД, ЕИК 130081393, за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование
„Б ТВ“ чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване на
територията на Република България, както следва:
Срокът на лицензията се удължава с 15 години, считано от 13.07.2024 година.
Всички останали разпоредби на Индивидуална лицензия № ЛРР-01-3-003-01 остават
непроменени.
На основание чл. 5, т. 4 от ТТРТД, БТВ Медиа Груп ЕАД дължи такса в размер на 2000
(две хиляди) лева за удължаване срока на лицензията.
Таксата се заплаща по банков път или в касата на СЕМ на адрес: град София, бул.
„Шипченски проход” № 69, в 7-дневен срок от влизане в сила на решението.
Банковата сметка е:
IBAN: BG49 BNBG 9661 3000 1788 01
BIC: BNBGBGSD
Банка: БНБ – ЦУ
Длъжностни лица на СЕМ да отразят промените в Публичния регистър на СЕМ.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София област чрез
Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от уведомяването.
СОНЯ МОМЧИЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ
home DX tv receiver - Strong 8201/Golden media mania 3
car/mobile tv receiver - Edision Proton T265/MyGica T230/Sang tv
DX tv antenna - DAT HD BOSS 790 LR/DL6WU 506 Mhz
DX tv amplifier - Tgn-ulna3036/Teroz 25-ch.
dab antenna - 3H-VHF-VF-16LOG
dab/fm amplifier - Teroz
fm antenna - 5 elements
https://www.youtube.com/channel/UCq35sx ... ZYUIJ4TWvw"
Потребителски аватар
nradkov
Мнения: 2912
Регистриран на: вт юли 05, 2016 1:54 pm
Местоположение: София
Has thanked: 857 times
Been thanked: 1335 times

Re: Новини от/за телевизиите - News from/about TV

Мнение от nradkov »

Същото са предприели и Нова.
Не си спомням Кой тука разправяше, че от тази година ефирно ще останат само БНТ
home DX tv receiver - Strong 8201/Golden media mania 3
car/mobile tv receiver - Edision Proton T265/MyGica T230/Sang tv
DX tv antenna - DAT HD BOSS 790 LR/DL6WU 506 Mhz
DX tv amplifier - Tgn-ulna3036/Teroz 25-ch.
dab antenna - 3H-VHF-VF-16LOG
dab/fm amplifier - Teroz
fm antenna - 5 elements
https://www.youtube.com/channel/UCq35sx ... ZYUIJ4TWvw"
Отговори

Върни се в “Медии / Media”